Werkgroep Verwelius

Werkgroep Verwelius (voorheen Hessing)


13.-Hessing-de-Bilt


Maart 2017

Beste leden van LUW,

Hans Sluijmer en ik hebben op donderdag 9 maart jl. een gesprek gehad met wethouder Mieras en projectleider Rijs in verband met de voortgang van het Verweliusproject. Wij hebben aangegeven dat wij in de verslaglegging van de gemeente niets terugzagen van de eerder door LUW ingezonden brief. Dit was aanleiding om deze afspraak te maken.

Het was een prettig en constructief gesprek waarvan het resultaat lijkt te zijn dat gemeente en Verwelius een tweetal belangrijke bezwaren/zorgen (te weten bufferzone en faunapassage) bij ons en collega- belangengroeperingen kunnen wegnemen.

Voor een opfrissing van het geheugen hierbij nog een keer de door ons geformuleerde bezwaren tegen de procedurele kant en vermenging van plan en voorwaarden. Deze bezwaren zijn (in willekeurige volgorde):

  • Luw is het niet eens met het voornemen van de gemeente en Verwelius dat de nu ingetekende vrije ruimte in het plan aan de kant van Griftenstein en de daar nog aan te leggen eco-passage, door Verwelius kan worden ingeruild via een fors te bebouwen deel van de huidige groenstrook aan de andere kant bij landgoed Sandwijck. De nu voorziene bufferzone tussen wonen, recreëren en natuurgebied is veel te smal. Antwoord: de gemeente heeft na alle reacties n.a.v. de eerdere bijeenkomsten inmiddels aan Verwelius laten weten dat de eerder genoemde bufferstrook van 30 meter dient te worden uitgebreid naar 50 meter. Met deze afstand wordt feitelijk de huidige buffer in stand gelaten. Aan het minimum van 50 meter kan niet getornd worden.
  • De komst van mensen en hun huisdieren (vooral honden) zal leiden tot verstoring van het rijke bestaande dierenleven op deze plek. Het is te vrezen dat onder andere reeën en dassen geen gebruik zullen maken van de eco-passage omdat zij in de directe nabijheid de aanwezige huisdieren ruiken. Antwoord: uit de inmiddels uitgevoerde ecologische onderzoeken blijkt dat het dierenverkeer meer ruimte nodig heeft tot nu toe was aangenomen. Ook dit punt is op dwingende wijze gemeld aan Verwelius, met andere woorden welk plan er ook komt, Verwelius moet aan dit punt serieus aandacht besteden en er rekening mee houden.
  • De Biltse Grift heeft nu een aantal functies. Naast watertransport en een voedingsbron voor flora en fauna, heeft De Grift een hele duidelijke bufferfunctie. Deze functie verdwijnt door De Grift geheel dan wel deels te verleggen naar de voorzijde. Op deze manier komt het achterliggende natuurgebied vrij voor allerlei vormen van verstoring (geluid, licht etc.) en dat is uiteraard ongewenst. Antwoord: op dit terrein is er door de gemeente en ons sprake van een verschillend standpunt. Vanuit de provincie wordt er aan de gemeente opgedragen een zogeheten Kernrandzone (KRZ)-document op te stellen. Dit vanwege de vele woningbouw overstijgende belangen in dit gebied. Duidelijk is dat er in dit document sprake zal zijn van het overschrijden van de bestaande Rode Contour. In dit document worden straks ook ruimtelijke randvoorwaarden
  • Hoe de verkeersontsluiting vanuit de nieuwe wijk op de Utrechtseweg wordt geregeld is nog onduidelijk. Antwoord: dit is inmiddels aangekaart bij de provincie. Die gaan hiermee aan de slag in het kader van aanpassing UW en alle daarbij behorende relevante onderwerpen. Er komt één ontsluiting op de UW met een verkeerslichtinstallatie; verder zal er een ontsluiting komen die uitsluitend geschikt is voor hulpverlenende instanties en fiets- en wandelverkeer.

Vervolg traject en tijdsplanning

Verwelius is geïnformeerd waar men bij het verder tekenen rekening mee moet houden. De provincie gaat aan de slag met het KRZ-document en de gemeente gaat beginnen met het opstellen van de randvoorwaarden. Om dit werk meer richting te geven, komt er op initiatief van de gemeenteraad een avondbijeenkomst waarbij burgemeester en wethouders, Verwelius en alle belangengroeperingen worden uitgenodigd om hun standpunten nog eens toe te lichten. Deze avond gaat dus over de bespreking van de randvoorwaarden. Die randvoorwaarden worden te zijner tijd door de gemeenteraad vastgesteld en dienen als basis voor het maken van de plannen.

Deze avond vindt wellicht al op 12 april plaats (anders wordt het 2e helft mei). De exacte datum wordt binnenkort bekend.

De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor de formulering en vaststelling van de randvoorwaarden (onderdeel A). De provincie is verantwoordelijk voor formulering en vaststelling van het KRZ-document (onderdeel B). De onderdelen A en B vormen samen de basis van de te voeren bestemmingsplanprocedure (onderdeel C).

Op alle genoemde onderdelen dienen vervolgens politieke besluitvorming plaats te vinden.

Pas nadat dit alles is afgerond (dus na behandeling van eventuele bezwaren en wellicht aangebrachte wijzigingen of additionele voorwaarden) volgt uiteindelijk afgifte van een sloopvergunning en een bouwvergunning aan Verwelius.

Let op: bij alle stappen is vertraging mogelijk als gevolg van ingebrachte bezwaren.

Het is dus nu ook niet duidelijk wanneer er gebouwd gaat worden maar dit kan echt nog wel een tijdje duren.

Met vriendelijke groet,

Namen de werkgroep Verweliusterrein

Hans Sluijmer en Zwer Kooi.


December 2016

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de sessie gisteravond over de concept ruimtelijke randvoorwaarden voor locatie Utrechtseweg 341, stuur ik u hierbij de presentaties die zijn gegeven door Matthé Rijs (projectleider, Gemeente De Bilt) en Mariëtte Claringbould (landschapsarchitect TLU).

De ruimtelijke doorvertaling van Serge Vonk (stedenbouwkundige, IMOSS) en het verslag van de avond worden nagezonden.

ruimtelijke-doorvertaling-imoss

Zoals gisteren aangegeven, kunt u reageren op de concept ruimtelijke randvoorwaarden tot 13 december a.s.

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Sharita Lachman

Assistent projectleider


2e uitnodiging sessie KNMI-terrein op di 29 november:

20161113-uitnodiging-sessie-2 


Uitnodiging werksessie Verwelius-terrein op 4 juli: HP0551

Op maandagavond 4 juli was er op locatie Utrechtseweg 341 ( Hessing/Verwelius) een sessie waarin we als bewoners werden uitgenodigd om op een interactieve manier onze wensen en ideeën kenbaar te maken.

Het verslag van de sessie volgt waarschijnlijk later, maar hier alvast wat foto’s van hetgeen geschetst is:
20160704_195643
20160704_204816 20160704_204829

Kijk ook naar de plannen van Slagen in het Groen uit 2008. Deze zijn nog steeds zeer relevant!


Gespreksverslag d.d. 16 juni 2016

Zwer heeft op 16.6.2016 de gemeente gesproken (Mw. Lachman). De details:

  • Wie zijn er uitgenodigd? Alle belangengroeperingen (max 2 deelnemers per groepering) en circa 30 adressen uit de directe omgeving (UW, Park Arenberg en enkele adressen op de Kerklaan).
  • Er wordt (zoals nu bekend) geen eerste tekening van een plan gepresenteerd. Er is wel een voorbespreking op 30 juni tussen de gemeente en Verwelius. De afspraak heb ik nu telefonisch gemaakt dat als daar alsnog een schets naar boven komt die Verwelius op 4 juli wil presenteren, dan word ik gebeld en krijgen we de schets ter inzage (geldt dan ook voor alle andere groeperingen). Ik zal dit in een separate mail aan de gemeente vastleggen (krijg je uiteraard een cc van). Het is nu de verwachting dat dit niet zal gebeuren. Ik heb echter aangegeven dat wij erg alert zijn op het proces en de inhoud gegeven onze eerdere ervaringen.
  • De aanwezige landschapsarchitect heeft waarschijnlijk wel kaarten bij zich van de huidige situatie.
  • De aanwezigen worden in drie groepen ingedeeld om input te leveren.
  • Na verwerking van deze input komt er nog een vervolgsessie

 


 

Gespreksverslag d.d. 19 februari 2016

Bijgaand een verslag van het gesprek dat Hans en Zwer afgelopen dinsdag hebben gehad op het gemeentehuis met wethouder Mieras en projectleider Rijs inzake het Verwelius terrein.

Gespreksverslag d.d 19.2.2016

 


10 februari 2016

In de weekkrant van woensdag 10 februari 2016 stond een aankondiging inzake het Hessing-terrein, een zogeheten voorbereidingsbesluit. Inmiddels  ligt dit ter inzage, maar op de website van de gemeente is het stuk nog niet te zien:  www.debilt.nl/ruimtelijkeplannen

Bronbestanden ter voorbereiding

Hans en Zwer hebben as dinsdag 16 feb. 2016 om 9.00 uur een gesprek met wethouder Mieras. In het gesprek zal het ongetwijfeld hier ook over gaan.