Notulen ALV 2020

Ledenvergadering LUW

Microsoft Teams, 1 december 2020

Deelnemers

 • Jules
 • Marion
 • Wigle
 • Hettie
 • Matthijs
 • Carla
 • Marc
 • Bart
 • Jaklien
 • Anne-Marie
 • Hans
 • Lars
 • Arthur (pro forma)
 • Paul

1)    Opening en welkom in deze digitale ALV via ‘Teams’; Mededelingen

Jaklien: Voorzitter Arthur is herstellende. Het gaat goed, maar hij moet het nog rustig aan doen. Hij is daarom wel gastheer van de Teams-sessie, maar secretaris Jaklien neemt waar als voorzitter.

2)    Verslag ALV 11 september 2019

Jaklien: Het verslag gaat over een vergadering van een jaar geleden. Opmerkingen mogen graag schriftelijk naar het gebruikelijke mailadres (info@bv-luw.nl).

3)    Financiën

Decharge penningmeester/bestuur / Jaarrekening 2019 (Kascontrole en goedkeuring jaarrekening) en begroting 2020 / Toelichting op contributie

Lars: LUW heeft subsidie gehad van de gemeente. Alle kosten worden daarmee gedekt, we houden zelfs over. Dat restant kunnen we gebruiken in 2020. De pot is nu €4766. Dat is bruikbaar voor eventuele procedures etc. De contributie blijft op €15 per jaar

Marc en Annemarie hebben de kascontrole gedaan, en ze hebben de cijfers goedgekeurd. De begroting is afhankelijk van de komst van nieuwe leden. De kosten worden inderdaad gedekt door de gemeentelijke subsidie.

LUW heeft 72 betalende leden. De bewoners van Sandwijck betalen als bewonersvereniging €70 per jaar. Aan een aantal mensen zijn aanmaningen verstuurd voor achterstallige contributie.

Marc: de kasccontrolecommissie is akkoord. Annemarie is er vanavond niet bij, ze heeft de mail met de Teams-link niet gehad.  De kascontrolecommissie is in oktober bij elkaar gekomen. Over 2019 is er een adequaat beeld gegeven van de bezittingen. Het jaarverslag is zonder voorbehoud goedgekeurd.

De kascontrolecommissie heeft een nieuw lid nodig, naast Annemarie. Marc doet het al 6, 7 jaar. Als het bestuur en de statuten geen bezwaar hebben, vindt hij het niet erg om te doen. Het wordt besproken met Annemarie.

Over bestuur zelf: Lars is penningmeester, Arthur is voorzitter, Jaklien is secre­ta­ris. Allen willen dat nog wel een jaar doen. Geen van de aanwezigen maakt bezwaar.

4)    Utrechtseweg

Jaklien: Hanneke en Jaklien houden zich bezig met de inrichting van de Utrecht­se­weg. Hanneke is niet aanwezig. LUW heeft een snelheidsmeting aangevraagd bij de provincie, we zien notoire overtredingen. De provincie is zelf ook bezig met snelheidsmetingen. Dat komt beschikbaar met mobiele data, dan wordt het frequenter. Maar metingen alleen is niet genoeg, je moet het ook controleren, en dat is niet in handen van de provincie maar van politie en justitie.

De reconstructie van de Utrechtseweg stond op de planning. De contactpersoon bij de provincie denkt echter dat het asfalt minder slijt door Corona. Volgens de planfase zou de reconstructie in 2023 worden uitgevoerd, dat wordt mogelijk later. LUW zet vraagtekens bij de wenselijkheid van uitstel. Moet de bestaande planning niet worden voortgezet?

Het idee om de snelheid terug te brengen naar 60km per uur wordt meegenomen voor het volgende contact. We houden het scherp bij de provincie, en geven het belang aan.

Hans: wat betreft het regulier onderhoud op de Utrechtseweg: vanwege de herfst liggen er veel bladeren en afval, en daardoor verstopte goten. De provincie moet dat meenemen in het regulier onderhoud.

Jaklien: Ik doe een verzoek aan iedereen: geef een seintje op het reguliere mailadres (info@bv-luw.nl) en sluit een foto bij van de situatie, dan sturen we dat door naar onze contactpersoon bij de provincie. De bemoeienis van de provincie is niet zo sterk, behalve voor aansluiting op UW.

Jules: allereerst: de weg is een grote klerezooi, het blad is niet geruimd. Dat is levensgevaarlijk op de fiets. Het tweede punt: in het nieuwe plan van Verwelius wordt een nieuwe volledige kruising opgenomen met veel verkeersbewegingen. Dat is niet voor morgen, maar het komt er wel aan. Er komen dus drie grote knooppunten op de Utrechtseweg: bij de Veldzichtstraat, bij Verwelius en bij de Kerklaan. De gemiddelde snelheid en maximumsnelheid moet omlaag.

Anne-Marie: Fijn als de provincie de snelheid beter aangeven. Sommige mensen komen van de Waterlinieweg en die rijden 70, anderen komen uit de stad en die rijden 50, weer anderen denken dat ze op de snelweg rijden en die rijden 100 of harder. De signalering op de N237 is heel onduidelijk. Verder heeft de provincie nog wel een rol bij de saldering rondom het Verweliusterrein.

5)    PLUS-terrein stand van zaken

Jaklien: Er wordt druk gebouwd. De Japanse Duizendknoop is nog wel een zorg­punt. Het gaat heel hard met dat terrein.

Paul: de verwachting dat mensen er nog voor Kerst in kunnen zal niet gereali­seerd worden, maar het gaat wel hard. Het ziet er mooi uit, al moeten we wel afwachten hoeveel lawaai en licht dat oplevert. Dat zien we wel.

6)    Voorveldse Polder

Jaklien: Het gebiedsplan voor de Voorveldse Polder is goedgekeurd. Daar speelde van alles. De uitbreiding van de Hoefakker gaat niet door, dat is positief. Er was sprake van een wandelpad tot Park Arenberg. Mensen waren daar niet blij mee, dat gaat niet door. Graag reageren op wat er op de LUW-website staat.

Hettie: Het plan is in concept goedgekeurd door de gemeenteraad. Er is toestemming om onderzoek te doen naar een voedselbos, maar er komen geen parkeerplaatsen. Dan krijg je meer bewegingen. Er mag niet gewandeld worden, dat is een voordeel.

7)    A27 (vacature)

Jaklien: Binnen LUW is er geen werkgroep meer voor de verbreding van de A27, er is een vacature. Er is wel nieuws: de verbreding van de A27 is goedgekeurd, dat is een teleurstellend bericht. We kunnen er niet meer zo veel aan doen. Het zou wel fijn zijn als we de ontwikkelingen weer volgen. Graag een mailtje als je je geroepen voelt.

Bart: Om iets voor elkaar te krijgen, moet iemand de regie houden. Jaklien geeft aan dat ze niet blij is met de verbreding. Ik wilde me aanmelden voor deze vaca­ture, maar de structuur is negatief. Als we er niets aan doen blijft de geluids­overlast. Als de autobaan aangepakt wordt, betekent dat afname. De aanpak van A27/A28 gaat niet zomaar over één nacht ijs. We hebben gelegenheid om daarop in te spreken. Als er nog een mogelijkheid is om de rol te nemen in de A27-procedure, dan wil ik graag daar kennis van nemen.

Anne-Marie: we volgen deze procedure al jarenlang, en we hebben daar een gezamenlijk standpunt over ingenomen. Als Bart daar een ander standpunt in heeft, wil ik graag meedenken en meepraten over nieuwe ontwikkelingen. Laten we dat in klein comité doen.

8)    Verweliusterrein (zie ook www.aandegrift.nl )

Hans: Twee weken geleden is er een presentatie geweest van Verwelius in samen­werking met de gemeente en het ontwerpbureau. Er is niet heel veel gebeurd, maar het is wel een aanloop naar een bestemmingsplanprocedure. Wie zich op het plan wil toeleggen moet dat vooral doen. Maar het gaat nu vooral om de bestemmingsplanprocedure.

Het was een gelikte procedure, dat is verleidelijk. Maar wie al vaker met dit feest te maken heeft gehad, weet dat je dan juist moet opletten. Hans en Zwer hebben vragen gesteld, dat was de enige mogelijkheid om te reageren. Ze hebben alle kwesties ingebracht, zelfs nog uit de tijd van Hessing. Die kwesties zijn er allemaal nog steeds, behalve dan van de faunapassage. De hindercirkels zijn een beetje verlegd. Het plan moet nog getoetst worden, daar is nog tijd voor. We konden onze kritiek dus alleen in vorm van vragen stellen. Onze vragen komen op de website of in de mail. We kunnen dan ook samen beslissen welke richting we uit willen gaan. Het moet geen soloactie worden.

Onze hoofdthema’s zijn de aantasting van zones die vrijgehouden moeten worden voor de faunapassage, aan de zuidkant de grote uitbreiding buiten de rode contour, maar ook aan de oostkant richting Sandwijck. De bufferzone die in de NNN wordt uitgeruild, is fout berekend. Ook de Grift aan de voorkant klopt niet. Een groot aantal woningen betekent een flinke impact op de omgeving. Er komt een nieuw kruispunt dat aan twee kanten uitloopt op de UW.  Ik verwijs naar de vragen die we hebben opgesteld. Wie wil reageren moet dat voor 3 december doen. De bewoners van de 30-jaren woningen naast Sandwijck zullen apart vanuit hun belang ook gaan reageren. We hebben goed contact met de werkgroep Sandwijck, de natuurverenigingen, de Vogelwacht en Het Utrechts Landschap, we staan er is eenduidig in.  Iedereen die interesse heeft en tijd kan een mailtje sturen aan Hans, dan mailt hij de vragenlijst.

Wigle: Ik heb vanmiddag gesproken met Anne-Marie over de 71 vragen die de SP heeft opgesteld. Anne-Marie zal informeren of ze gedeeld kunnen worden. Ik heb vragen gesteld aan E-consultancy. Ik heb data aangeleverd over de vogels op dit gebied, ik heb een toezegging gekregen dat ik de rapporten van tevoren zou zien, en ik mocht ook input geven. Helaas heb ik de rapporten nog niet gehad.

Verder ben ik benieuwd naar wat er gaat gebeuren met de 40 nieuwe honden die er wellicht bij komen, inclusief ontlasting en uitlaten. Dit in combinatie met de ecopassage en de ‘paarse tube’ die een hangplek is geworden. De ecopassage is bedoeld voor dassen en reeën, en die worden nu opgevangen door honden en feestende jongeren.

Hans: ik adviseer je om deze vragen ook in te dienen bij Verwelius.

Hettie: Er was in het plan sprake van natuurgebied dat werd uitgeruild met de Voorveldse Polder. Is het niet raar dat je over de rode contour heen kunt bouwen en dan saldeert aan de andere kant van de weg?

Wigle: Dat is een terechte vraag, ik heb die vraag zelf ook gesteld, over de betekenis van de compensatie. De Bosrietzanger en Kleine Karekiet die er huizen kunnen niet foerageren op 1,5km afstand, dat werkt niet, ze foerageren op 150m afstand van hun nest.

Hans: op afstand compenseren mag juridisch misschien wel. Maar je mag niet groen gebied aanwijzen als compensatiegebied. Dat moeten we nog toetsen.

Bart: het is belangrijk om te weten of het gebied voor de toekomst natuurgebied blijft, of dat het aangemerkt staat als woningbouw of bedrijventerrein?

Anne-Marie: Het gebied is Nationaal Natuur Netwerk, het NNN. Het valt al 30 jaar onder de Ecologische Hoofdstructuur, en dat is in 2013 over gegaan in het NNN.

9)    Sociale activiteiten LUW

Marjon en Carla bemoeien zich meestal met de sociale activiteiten, maar Corona heeft roet in het eten gegooid. Dat zal nog wel even duren.

Carla en Marion en zijn bij alle leden langs geweest die geen mail hebben. Ze hebben op afstand aan de deur gestaan en input verzameld voor de ALV. Het is heel jammer dat we niet meer naar het KNMI kunnen, het is toch wel leuk als er wel weer wat gebeurt.

Carla: We kunnen samen wandelen.

Marion: We kunnen afspreken op een vaste avond op een vaste plek. Dat mag weer.

Jaklien: we zetten het op de website. Het is een leuke pilot voor de bewoners­vereniging.

Wigle: Recent kreeg de bewonersvereniging Sandwijck de Kloos, een glossy uitgave van de bewonersverenging Kloosterpark. Kloos was vier pagina’s, en kwam twee keer per jaar uit, dat wordt acht pagina’s. De bewonersvereniging Kloosterpark heeft een appgroep en een wandelgroep. Lars heeft gevraagd of LUW ook Kloos mag ontvangen.

Jaklien: De whatsappgroep voor LUW is ook ingezet voor de buurtapp.

10)          Rondvraag en Afsluiting

Hans: ik had tot 20.00u geen uitnodiging. Ik ben bang dat er meer mensen zijn die geen uitnodiging hadden. Hoeveel mensen zijn er die wel hadden willen deelnemen maar geen uitnodiging gehad hebben? Er moet een quorum zijn.

Marc: ik heb 83 mensen uitgenodigd, waaronder Annemarie. Dat zijn soms ook stellen. Als het goed is hebben alle huishoudens een mail gehad. Het staat ook in de agenda op de LUW-website.  Ik weet niet hoe goed die bekeken wordt.

Bart: Ik heb zojuist een URL gedeeld waarin de structuurvisies van de Provincie Utrecht staan voor het NNN.

Jules: Dank voor de goede actie. Lastig om het met Teams te doen.

Lars: Sandwijck is overgedragen aan Stadsherstel Utrecht. De bewoners zijn daar heel blij mee, na jarenlange onzekerheid. Stadsherstel is meteen aan de slag gegaan met het aanpakken van houtrot en schilderwerk.

Bart: Ik ben eager om de A27 op te pakken. Laten we er niet te lang mee wachten.

Jaklien: Het staat op de actielijst.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*