LUW Algemene Ledenvergadering – Notulen

Algemene Leden Vergadering Bewonersvereniging LUW

Sandwijck, 14 september 2021, 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

Agenda

1. Welkom en mededelingen

Hartelijk welkom en veel dank weer aan de bewoners van Sandwijck dat we ALV hier mogen houden. Bewogen jaar achter de rug, met name door de ontwikkelingen rond het afgekeurde bestemmingsplan van Verwelius. Agenda wordt vastgesteld. Er worden geen aanvullende agendapunten aangedragen.

2. Financiën en verslag ALV 14 september 2021

 • Verslag ALV 14 september 2021: geen opmerkingen en hiermee vastgesteld.
 • Controle kascommissie: Marc en Annemarie hebben deze uitgevoerd en hebben geen bemerkingen op het gevoerde financiële beleid
 • Instellen nieuwe kascommissie: Marc en Annemarie willen dit komend jaar ook doen
 • Jaarrekening wordt vastgesteld. Over 2022 is EUR 1.050,- contributie betaald. Er is EUR 286,- aan kosten gemaakt. Momenteel bedraagt verenigingsvermogen EUR 6.731,-
 • Decharge van bestuur wordt door de vergadering verleend.

3. Utrechtseweg

Afgelopen jaar frequent overleg geweest tussen provincie en LUW m.b.t. de herinrichting van de Utrechtseweg. Planning is dat dat in 2026 moet worden uitgevoerd.

In september 2021 heeft  LUW toezegging gekregen van gedeputeerde Arne Schaddelee dat provincie de overlast (geluidsoverlast, onveilige situaties) wordt aangepakt. Momenteel zijn er nog geen concrete maatregelen in gang gezet. LUW zal provincie/gedeputeerde nogmaals herinneren aan deze toezegging.

Op 8 september heeft LUW (Arthur, Jaklien) overleg bij de provincie (Marck Klinkers, wegbeheerder) gehad om mee te kunnen denken over een nieuw profiel van de Utrechtseweg. Hier waren ook gemeente Utrecht en gemeente De Bilt vertegenwoordigd. Daarnaast was een beleidsmedewerker van de provincie inzake openbaar vervoer/concessies aanwezig. De nieuwe OV concessie moet worden gerealiseerd in 2025 (aanvankelijk was dat 2023, maar i.v.m. onzekerheid a.g.v. Covid-19 is dit uitgesteld).

Toelichting vanuit perspectief van het openbaar vervoer heeft meer inzicht gegeven in de plannen voor aanpak van het openbaar vervoer in de periode 2025-2035 met tevens een doorkijk/visie op de termijn daarna.

Er is een ‘Netwerkperspectief Openbaar Vervoer’ (OV) opgesteld. De provincie is verplicht om het OV te regelen en staat aan de lat voor het onderhoud van de infrastructuur. De Utrechtseweg (N237) heeft ca. 10.000 reizigers per dag. Prognoses laten zien dat de belasting tot 2035 zwaar blijft. Na die periode meer inzet op traminfra en op het beter benutten van bestaande infrastructuur.

De snelheid van de Utrechtseweg gaat na reconstructie van 80 km/uur naar 60 km/uur. Gemeente Utrecht zou het tracé Berekuil – Archimedeslaan zelfs graag naar 50 km/uur zien i.v.m. oversteekplaatsen op dat gedeelte en de plannen voor verbetering van de fietsinfrastructuur van Rijnsweerd tot Voordorp. Zo moet de Archimedeslaan een soort fietsweg worden. Gemeente Utrecht gaat hiermee aan de slag. Tijdlijn waarop dit moet gebeuren is nog niet bekend.

Hans benoemt het belang van bewoners bij snelheidsverlaging: essentieel is dat het minder aantrekkelijk moet worden om de Utrechtseweg te nemen. Het nieuwe circulatieplan in de Bilt heeft ook impact op de intensiteit waarop de Utrechtseweg wordt gebruikt. Suggestie is om met een verkeerskundige naar de reconstructie van de N237 te kijken (cf. vorige reconstructie ca. 10 jaar geleden).

Indien er goede suggesties zijn voor ‘quick wins’ die op korte termijn, ook vooruitlopend op de reconstructie van de weg in 2026, graag een mail naar info@bv-luw.nl

– Tevens wordt genoemd de ‘Omgevingsvisie Science Park’. Mogelijk dat er ook samenhang met deze visie is voor de keuzes die voor de N237 kunnen worden gemaakt.

– De ontsluiting van het Verweliusterrein is een aandachtspunt.

– De vergadering geeft de ruimte aan het bestuur om bijstand te zoeken van een verkeerskundige om op inhoudelijk niveau mee te kunnen praten met provincie en gemeenten.

– Zou er een ‘beloningssysteem’ kunnen worden geïntroduceerd (a la de smiley als je je aan de snelheid houdt; of in de vorm van sparen voor verbeteringen in de buurt).

– Aandacht voor ‘lessons learned’ (voorbeeld bij vorige reconstructie toen leidingen kapot gingen en er onvoldoende rekening werd gehouden met de beplanting/groenvoorziening en het seizoen waardoor veel beplanting geen stand hield).

LUW blijft inzetten op het introduceren van (tijdelijke) maatregelen om de geluidsoverlast te beperken en de veiligheid van de N237 te bevorderen.

Voor OV geldt dat vanaf 2025 wordt ingezet op zero emissie, gefaseerd. Vanaf 2028 moet het OV emissie neutraal zijn. Het bestuur gaat onderzoeken of inspraak mogelijk is bij de aanbestedingsprocedure rond de nieuwe concessie 2026-2036.

Voor de OV concessie is een ‘Nota van uitgangspunten’ opgesteld (Gem De Bilt heeft hierop al gereageerd). Nota biedt ook inspraakmogelijkheid. Dit kunnen we doen vanuit LUW. Tevens is er mogelijkheid voor het brede publiek om mee te denken/inspraak te hebben. Zie hiervoor: www.provincie-utrecht.nl/NieuwOV

Tussen 16/11/2022 en 16/12/2022 is er gelegenheid voor inspraak.

Klachten m.b.t. geluidsoverlast:

www.odru.nl/milieuklachten

paul.bakker@provincie-utrecht.nl

Vanuit Gemeente De Bilt is er een nieuwe gebiedsmakelaar. Onlangs heeft het bestuur van LUW kennis gemaakt met Marian Borger. Zij is voor ons de contactpersoon naar de gemeente De Bilt.

4. Verweliusterrein

Het afgelopen jaar was een intensief jaar voor alles rondom het Verweliusterrein. In het kort schetsen we de belangrijkste mijlpalen en ontwikkelingen:

 • Zienswijze ingediend op het bestemmingsplan (11/10/2021)
  • Ingesproken bij de gemeente en de provincie
  • Via Twitter publiciteit gezocht (en gekregen)
  • 27 januari 2022 verwerpen van het bestemmingsplan
  • Kort geding aangespannen – uiteindelijk ingetrokken door verwerpen bestemmingsplan
  • WOB procedure
  • Verzoek tot intrekking van de oude vergunningen/bouwplan:
   • Uitspraak Rechtbank op 23 augustus 2022: Gemeente had moeten beslissen op ons verzoek en ook op tijd. Dit is echter niet gebeurd, behalve een ambtelijke mail waaruit geen duidelijk besluit bleek. Rechter verklaarde het beroep van LUW gegrond. Daarmee moet gemeente de griffierechten terugbetalen en tevens is een dwangsom door de rechter vastgesteld die de gemeente aan LUW moet betalen. Daarnaast is aan gemeente verzocht alsnog een besluit te nemen.
   • Gemeente heeft vorige week alsnog besluit genomen om de oude vergunning niet in te trekken. LUW is voornemens hiertegen bezwaar aan te tekenen
  • Binnenkort wil de gemeente om de tafel met Verwelius en belangengroeperingen. Met het nieuwe college lijkt een nieuwe koers ingezet om burgers en belangengroepen mee te nemen in proces (bleek ook bij een bijeenkomst voor de zomer waarin het college diverse bewonersverenigingen had uitgenodigd om kennis te maken; Zwer en Jaklien hebben hier een toelichting gegeven namens LUW). De  werkgroepleden van het Verweliusterrein zijn nodig om dit proces te begeleiden en contact te houden met stakeholders.

Momenteel zichtbare activiteiten op terrein van Verwelius:

– opslag van materialen;

– plaatsen van oude keten (worden opgeknapt vanwege ander project dat stil ligt). Tevens witte containers geplaatst die bedoeld zijn als kantoor en als ontvangst voor geïnteresseerden in de plannen van Verwelius)

– veel groen verwijderd (kan dit zomaar i.v.m. broedseizoen)

– als Verwelius start, hebben bewoners 2 maanden de tijd om weg te gaan. Er is een tijdelijke gedoogbeschikking. Verwelius zal naar verwachting een verzoek doen om verlenging van de gedoogbeschikking.

– derde belanghebbenden bij beroepszaak Verwelius (zie Vierklank van 7 september 2022).

5) A27

LUW kent momenteel geen actieve werkgroep op dit dossier. Gegadigden welkom! Suggestie van Jules om leden uit De Bilt Zuid (Veldzichtstraat) persoonlijk te vragen om dit op te pakken. Door het verslag bij deze leden persoonlijk af te geven zouden we expliciet aandacht voor het belang van dit dossier kunnen vragen en zo de werkgroep weer nieuw leven inblazen. Wie pakt dit op?

– Er zijn ludieke acties: zoals de mooiste boom van Amelisweerd. (binnen gemeente en provincie wordt dit breed gedragen). Waar vind je informatie over ontwikkelingen A27?

– Nieuwsbrief A27. Kijk ook op ‘Vrienden van Amelisweerd’.

6) Sociale activiteiten

Afgelopen jaar hebben we gelukkig weer elkaar kunnen ontmoeten.

 1. Zaterdag 19 maart hebben we met een groep LUW leden meegedaan aan de landelijke plog actie (combinatie tussen joggen en schoonmaken). We begonnen met thee en koffie in  de tuin van Marion. Het was een geslaagde middag met een grote berg vol vuilniszakken als resultaat. We hebben ook weer nieuwe LUW leden ontmoet. De foto’s zijn te zien op de website
  1. Zaterdag 20 augustus hebben we een Vuelta feestje met LUW georganiseerd in de voortuin van Arthur. Met prachtig weer en een spektakel op de straat was het een heus feest geworden op de Utrechtse weg met Spaanse hapjes van de Luwleden, een doos vol spullen (incl reuze stier) van de gemeente en de drankjes van LUW.  We hebben ook weer nieuwe LUW leden ontmoet. De foto’s zijn te zien op de website.
  1. Zondag 21 augustus hebben een aantal Luw-leden meegedaan met het ploggen, om de rommel van de Vuelta op te ruimen.
  1. Zaterdag 17 september is het World clean up day en gaan we weer ploggen. Dit keer organiseert Noor Blauw het voor LUW. De gegevens staan op de website, gelijk een oproep in ALV hiervoor.

7) Vacatures

Huidige bestuur, Arthur, Lars, Jaklien, wil nog een jaar deze taak uitvoeren. Gegadigden voor een nieuw bestuur mogen zich melden!

8) Rondvraag en afsluiting

Whatsappgroep. Door Marion wordt gevraagd om een whatsappgroep te hebben voor LUW leden, zodat we makkelijk kunnen communiceren over ploggen of andere LUW bijeenkomsten. Het is niet de bedoeling dat het een kletsgroep wordt, we zullen het alleen gebruiken voor informatie. Wie hier graag deel van wil uitmaken, laat je telefoonnummer achter of stuur een bericht aan Carla 06 30319677 of Marion 06 51867053. Marc zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een ‘mededeling only’ Whatsapp groep, mogelijke problemen met privacy en alternatieven (Facebook oid).

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*