Notulen extra ALV (8 febr)

Verslag Extra Algemene Leden Vergadering (ALV) Bewonersvereniging LUW

Locatie: Sandwijck, Utrechtseweg 305, 8 februari 2022, 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

Agenda

  1. Besluitenlijst en Verwelius
  2. Provincie en Utrechtseweg
  3. Bestuurswissel en vacatures werkgroepen

1. Besluitenlijst en Verwelius

Hartelijk welkom en veel dank weer aan de bewoners van Sandwijck dat we hier mogen vergaderen. Aantal nieuwe gezichten bij de ALV en daarom gestart met een voorstelronde.

Extra ALV is ingelast om de vereniging te informeren over de ontwikkelingen en stand van zaken rondom bouwplan Verweliusterrein (voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg 341).

In december 2022 is er door de projectontwikkelaar Verwelius een nieuw plan gepresenteerd aan de gemeente. Dit naar aanleiding van het weggestemde bestemmingsplan gebaseerd op het oorspronkelijke plan van Verwelius. Het nieuwe plan omvat: meer woningen en heeft nog steeds een behoorlijke overschrijding van rode contour.

Dit was voor Hans Sluijmer, Anne Marie Mineur en Frits van de Brug voldoende aanleiding om te bezien of zij een alternatief plan konden opstellen. Dit aangepaste plan is door dit drietal op persoonlijke titel op 18 januari aangeboden aan wethouder Anne-Marie ‘t Hart. Dit moest met enige haast omdat de wethouder ook kort daarna met de diverse natuurorganisaties zou spreken. 

Hans Sluijmer neemt ons aan de hand van een presentatie met de tekeningen van het Verweliusplan mee in de aanpassingen die door het drietal zijn voorgesteld.

Deze presentatie sturen we mee omdat hier de belangrijkste veranderingen t.o.v. het plan van de firma Verwelius helder worden.

Het alternatieve plan gaat uit van het gepresenteerde plan van Verwelius. Wellicht zouden de expertgroep of LUW zaken heel anders wensen, maar dat is niet aan de orde. Het gaat om wat de plannen van Verwelius zijn en waar deze verbeterd kunnen worden. In het alternatieve plan is de belangrijkste verbetering dat voorkomen wordt dat Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied niet wordt verstoord door licht, geluid en betreding. Dit kan door de tuinen niet overwegend naar buiten te situeren. Daarnaast is rekening gehouden met een bufferzone van 8 meter met ‘prikkelbosjes’ ter bescherming van het natuurgebied.

Tevens wordt de overschrijding van de rode contour met een fors aantal m2 beperkt, hetgeen positief uitpakt voor het natuurbelang/NNN gebied.

De gemeenteraad evt. ook informeren over het plan. De fracties zijn nog niet actief geïnformeerd.

Naast de nieuwe planvorming is LUW nog betrokken bij een aantal juridische procedures naar aanleiding van de oorspronkelijke planvorming:

  • Intrekking oude vergunningen en WOB;
  • Natuurontheffing;
  • procedure RvS, hier loopt nog beroepsprocedure

Berend vraagt of we t.a.v. de komende bestemmingsplanprocedure die voor Verwelius noodzakelijk is om het plan te kunnen realiseren of we aan dit plan ook voorwaarden verbinden, zoals aanvullend onderzoek?

Er wordt gestemd of LUW achter het alternatieve plan staat: Aanwezigen zijn allemaal voor. Driemanschap krijgt mandaat om met het plan naar buiten te gaan.

Vervolgstappen:

  • voorstel om coalitie tussen natuurorganisaties op te tuigen zodat we met 1 mond praten.
  • ‘open avond’ met alle betrokkenen? (initiatief bij driemanschap)
  • Provincie: brief naar gedeputeerde Huib van Essen?

2. Provincie en Utrechtseweg

LUW denkt mee in alternatieve mogelijkheden voor inrichting van de weg. Op basis van eerdere gesprekken met provincie heeft LUW voorgesteld ook een alternatief zonder aparte busbaan uit te werken. Provincie heeft toestemming gegeven een dergelijk alternatief te ontwerpen als een van de mogelijkheden.

Naar verwachting wordt rond medio februari een ontwerp verwacht, te starten met de noordkant van de Utrechtseweg. LUW is en blijft betrokken bij dit proces.

3. Bestuurswissel en vacatures werkgroepen

Huidige bestuur is bijna 5 jaar actief en zou het stokje bij de volgende ALV in september over willen dragen aan (nieuwe) leden die deze leuke taak op zich willen nemen. Het is een mooie manier om nieuwe buurtgenoten te ontmoeten, met leuke mensen samen te werken aan verbetering van de leefbaarheid van dit mooie stukje Utrecht.

Daarnaast is het van belang om ook het dossier A27 actief te volgen. Hier was ooit Anne Marie Mineur actief, zij kon dit door drukte niet blijven doen. Vriendelijk verzoek om na te denken of u deze werkgroep weer wilt opstarten; liefst met bijv. 2 LUW leden.

4. Rondvraag en afsluiting

Geen specifieke zaken.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*